ศูนย์สหกิจศึกษา มรส.

DOWNLOADสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

SRU CO – OP 01

แบบฟอร์มสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา

SRU CO – OP 02

แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

SRU CO – OP 03

แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงาน

SRU CO – OP 04

แบบแจ้งโครงร่างรายงาน

สำหรับสถานประกอบการ

SRU CO – OP 05

แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

SRU CO – OP 06

แบบแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษา

SRU CO – OP 07

แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา

SRU CO – OP 08

แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา

SRU CO – OP 09

แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

SRU CO – OP 10

แบบบันทึกข้อมูลองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

SRU CO – OP 11

แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา

SRU CO – OP 12

แบบแจ้งข้อมูลองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา

SRU CO – OP 13

แบบแจ้งยืนยันการนิเทศ

คู่มือ,ปฏิทินสหกิจศึกษา

คู่มือสหกิจศึกษา

คู่มือสหกิจศึกษา

ปฏิทินสหกิจศึกษา

ปฏิทินสหกิจศึกษา

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ,ประมวลชุดฝึกอบรม ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย

มาตรฐานและการประกันฯ

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

ประมวลสาระชุดฝึกอบรม

ประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษา

 

กำหนดการอบรม

“สหกิจศึกษา : การพัฒนาบัณฑิต สู่ตลาดแรงงาน”


คู่มือสหกิจศึกษา


แบบฟอร์มสหกิจศึกษา


ประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษา


มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 

 

 

ข่าวการอบรม

   การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2553  ณ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 
จ. พระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม ซึ่งมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผ่านการอบรม 1 ท่าน คือ ผศ.อรุษ  คงรุ่งโชค    

ศูนย์สหกิจศึกษานำนักศึกษาเข้าร่วมงาน “วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน”
ในวันพุธที่  ๒๒  กันยายน ๒๕๕๓  ณ มหาวิทยาลัยสงขลาฯ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี