โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษา วันที่ 15 ส.ค. 2562