ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา


เรื่อง แนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านการจัดสหกิจศึกษา